Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Delaktighet

Delaktighet


Ett av våra övergripande mål är att varje förälder ska tycka att det finns möjlighet till inflytande över verksamheten om man så önskar. För att genomföra detta har vi olika fora för föräldradelaktighet och även en årlig föräldraenkät för att få underlag för fortsatt förbättringsarbete. Människor är olika och därför har vi olika former för dem som vill vara delaktiga, allt från det informella samtalet med förskolechef eller pedagoger till det formaliserade föräldrarådet.

För att bidra med underlag till delaktighet informeras alla föräldrar om den dagliga verksamheten i UNIKUM.se som kommer regelbundet som en blogg.

Utvecklingssamtal

En gång per termin och utifrån det enskilda barnet för att ansvarig pedagog och barnets föräldrar kan enskilt tala om barnets utveckling och då man tillsammans kan se hur tiden framöver kan tänkas se ut för barnet.

Föräldramöte

En gång per termin för övergripande information på förskolenivå då samtliga föräldrar bjuds in.

Föräldraråd

Två gånger per termin då förskolans mål och verksamhet diskuteras med valda representanter från varje avdelning. Rådet är inte beslutande men rådgivande.

Föräldraenkät

Varje år skickas enkäter samtliga föräldrar från staden/kommunen. Vi förväntar oss att samtliga vårdnadshavare svarar på enkäten för att ge oss så stort underlag för vårt förbättringsarbete som möjligt. Enkäterna är anonyma.

Utöver detta inbjuder förskolan regelbundet alla föräldrar till ”familjecafé”. Då kan man som förälder stanna en stund extra på förskolan för att se mer av barnens verksamhet samt få möjlighet att träffa både pedagoger och andra föräldrar.

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på vår pedagogiska omsorg vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.
KLAX Klagomålshantering