Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Delaktighet

Delaktighet


Ett av våra övergripande mål är att varje vårdnadshavare ska tycka att det finns möjlighet till inflytande över verksamheten om man så önskar. För att genomföra detta har vi olika fora för delaktighet och även en årlig enkät för att få underlag för fortsatt förbättringsarbete. Människor är olika och därför har vi olika former för dem som vill vara delaktiga, allt från det informella samtalet med rektor eller pedagoger till det formaliserade föräldrarådet.

För att bidra med underlag till delaktighet informeras alla vårdnadshavare om den dagliga verksamheten i UNIKUM.se som kommer regelbundet som en blogg.

Utvecklingssamtal

En gång per termin och utifrån det enskilda barnet för att ansvarig pedagog och barnets vårdnadshavare kan enskilt tala om barnets utveckling och då man tillsammans kan se hur tiden framöver kan tänkas se ut för barnet.

Föräldramöte

En gång per termin för övergripande information på förskolenivå då samtliga vårdnadshavare bjuds in.

Föräldraråd

Två gånger per termin då förskolans mål och verksamhet diskuteras med valda representanter från varje avdelning. Rådet är inte beslutande men rådgivande.

Föräldraenkät

Varje år skickas enkäter till samtliga vårdnadshavare från staden/kommunen. Vi förväntar oss att samtliga vårdnadshavare svarar på enkäten för att ge oss ett så stort underlag som möjligt i vårt förbättringsarbete. Enkäterna är anonyma.