Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete – funktionell kvalitet


”Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan ska kunna ge barn en likvärdig utbildning.” /Skolverket/

Funktionell kvalitet handlar i vilken grad som förskolan når de nationella målen.

  • För att säkerställa hög kvalitet i våra förskolor följer vi regelbundet upp och analyserar resultatet av vårt arbete med de nationella målen, beskrivna i läroplanen, Lpfö18 samt andra, för förskolan, relevanta lagar och förordningar. I samband med detta använder vi bl.a. Skolverkets utvärderingsverktyg BRUK.
  • Årligen genomförs brukarundersökningar på uppdrag av Stockholm stad respektive Sollentuna kommun.
  • Sollentuna kommun deltar i kommunsamarbetet ”VågaVisa” där förskolor och skolor utvärderas av extern granskare.
  • Den funktionella kvaliteten bedöms och utifrån det planeras och justeras varje förskolas fortsatta arbete.