Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Bilden av barnet

“Förskolan ska vara rolig trygg och lärorik”


Vårt uppdrag inom förskolan är att lägga en grund för barnens livslånga lärande och vara ett stöd för barnens familjer i deras ansvar för sina barns växande.

Förskolan ska vara en plats där barnen är i trygga händer. Barnen ska få möjlighet till lek, utforskande och skapande i en lärorik och inspirerande miljö.

Förskolans arbete regleras bl.a. I skollagen och uppdraget finns beskrivet I läroplanen Lpfö18.


Vår barnsyn

Vi utgår från att alla barn är kompetenta. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för dem att få använda, träna, utveckla och visa sina kompetenser. Vi gör detta genom att låta barnen vara delaktiga, få prova lärandet i olika former och miljöer och genom att vara ett stöd i deras utforskande.