Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Funktionsområden

Våra fem funktionsområden


Klax pedagogik innebär att läroplanens olika ämnen struktureras i fem funktionsområden som tillsammans bildar den helhet som läroplanen eftersträvar. I takt med stigande ålder och mognad får barnen på förskolan vara med om olika aktiviteter kopplade till de fem områdena och de vävs oftast samman i ett tema.


Ateljén

Här lär man sig olika konstnärliga tekniker samt får på olika sätt prova att uttrycka tankar och känslor genom skapandet. Skapande och kreativitet är viktigt enligt Klax pedagogik, men det innebär inte bara att måla i ateljén. Skapande och kreativitet finns inom alla funktionsområden och oavsett var man befinner sig. Alla Klax förskolor har en ateljé specifikt för att barnen ska få måla, rita, forma med lera, klippa, klistra, bygga tredimensionellt, bearbeta foto osv. Kanske är det bara fantasin som sätter gränser?


Kropp och rörelse

Här är motoriken och rörelsen viktig men barnet får också möjlighet till avslappning och vila samt en förståelse för kroppen och dess behov. Barnen behöver träna sin grovmotorik, balans, styrka och kroppskontroll på många sätt. Bäst är det kanske att vara ute, men lekar både ute och inne är alltid roligt. När vi är ute tänker vi ”kläder efter väder” för det går nästan alltid att vara ute en stund varje dag. Vi pratar om vikten av att äta det som är bra för kroppen och vi fyller på med energi regelbundet över dagen så att barnen ska orka allt som händer på förskolan.


Universum

Här är det utforskandet av världen som står i centrum och natur, miljö samt teknik och matematik är viktiga. Vi följer årstiderna och förundras över det som händer i naturen både med växter och djur. Vi studerar tekniken omkring oss för att förstå och kunna hantera och naturligtvis arbetar vi med att förstå siffror, antal, former, figurer och mycket annat som hör matematiken till. Barnen är nyfikna och har mängder av frågor och funderaringar gällande det mesta och tillsammans försöker vi finna svaren. Det är vanligt att vi använder oss av informationstekniken i form av lärplattor/internet. Vi ser då helst att barnen är mer producenter än konsumenter av information och fakta.


Musik

Här får man uppleva musik i form av sång, spel, lyssnande och rytmik. När vi bjuder upp till dans tränas förutom musiken även motoriken och vi har roligt tillsammans. Vi vill ge barnen olika erfarenheter och upplevelser varpå musik från olika genrer och kulturer finns med i förskolans verksamhet.


Språk och samhälle – social utveckling

Här är det samspelet mellan människor både i det lilla men även i större sammanhang som tränas. Vi börjar varje förskoleår med temat ”jag – vi och vår förskola” Att barnet känner sig tryggt och i goda händer är grunden och anknytningen och relationen till de vuxna i förskolan är basen för allt annat. Sedan är det samspelet i gruppen som ska tränas innan man kan vara i större sammanhang och också börja utforska samhället omkring oss. Samspel och social tillhörighet kräver kommunikation så språk och språkutveckling är en av de viktigaste uppgifterna inom vår förskola. Att prata med andra barn, lyssna till barn och vuxna, ta del av böcker och berättelser, reflektera över aktiviteter är bara några sätt att utveckla språket. Alla tillfällen innebär möjligheter till språkutveckling. Vi arbetar med ramsor, sagopåsar, rollspelslådor, spel och lekar som alla tränar och stimulerar barnens språk.


Leken

Lek är inget funktionsområde – det är en metod och en förutsättning för barnens utveckling och lärande. Barnen leker på förskolan – det är det de gör, barnen ser till att leka och ha roligt och när barnen har roligt lär de. I läroplanen står det att förskolan ska var ”Trygg – rolig och lärorik” Så har vi det.