Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Klax pedagogik

Alla pedagoger på våra förskolor arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö18) vilken beskriver det förhållningssätt som alla pedagoger ska ha gentemot barnen.

Varje barn är en unik individ med sin historia och sina förutsättningar. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för och att stimulera varje barn till det lärande som beskrivs i styrdokumenten. Det är viktigt att låta varje barn få utvecklas och lära utifrån sin mognad och sina intressen och att alltid mötas med stor respekt.


Självständighet och medbestämmande

Vi vill motivera barnen till fortsatt lärande genom att bidra till ett ökat självförtroende. Detta görs bl.a. genom att motivera barnen till delaktighet och låta barnens intressen påverka det dagliga arbetet på förskolan.


Emotionell kompetens

Vi vill bidra till att alla barn utvecklar medkänsla och inlevelse för andra människors situation och även att barnen utvecklar ett medvetande om sig själv i förhållande till andra.


Social kompetens

Vi vill att barnen ska kunna finna sig tillrätta tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang. Det är viktigt att barnen tränar sig att bygga sociala relationer, lär sig samarbeta med andra barn och känna sig trygga i en grupp.


Lärande

Vi ser det som vår uppgift att motivera barnen att utforska och lära och ge dem redskap för detta. Vi vill också ge barnen upplevelser som stimulerar till lärande utifrån olika synvinklar och under lustfulla former.


Problemlösande tänkande

Genom att upptäcka världen ställer barnen sig nya frågor och vi vill bidra till att de gör detta samt funderar på hur frågorna kan besvaras. Vi vill fånga upp barnens funderingar och frågor och även skapa situationer som väcker frågor och funderingar.


Kreativt skapande

Vi vill stimulera ett kreativt skapande vilket också ger utrymme för reflektion och problemlösning. Vad som är viktigt är inte den färdiga produkten utan utprovandet, upprepningen, lösningen eller omstarten.


Samarbete med vårdnadshavarna

Ett gott samarbete och en dialog med barnens vårdnadshavare ser vi som ett stort bidrag till en lyckad förskoletid för barnen. Vi vill ha en öppen verksamhet där föräldrar känner sig välkomna, kan föra en dialog, får insyn samt har möjlighet att påverka.