Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Styrdokument

Styrdokument


Läroplanen:

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola

Skollagen, beslutad av riksdagen.

Läroplanen för förskolan, Lpfö18, som är en förordning beslutad av regeringen.

Undervisningen i förskolan, förskoleklassen, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs bl.a. av läroplaner. Alla bygger de på varandra och ger samma syn på kunskap och lärande. I läroplanerna beskrivs värdegrund, uppdrag och mål. Förskolan har s.k. strävansmål som anger vad förskolans verksamhet ska sträva efter när det gäller barns utveckling. Det obligatoriska skolväsendet har dessutom mål för vad varje enskild elev ska uppnå. Det finns även allmänna råd för verksamheterna som stöd i arbetet med att genomföra bestämmelserna.

FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention om barnens rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft 2 september 1990. Sverige förband sig som ett av de första länderna redan 1990 att följa konventionen och idag har 195 länder skrivit på och förbundit sig att följa reglerna. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga, men det finns fyra huvudprinciper som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn;

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.